بازدید 191
0

رقابت برای ساخت اولین واکسن کرونا 19-Covid

مســـیر ســـاخت واکسن کرونا و به طور کلـــی داروهـــا، نیازمند ســـالها تحقیق وبررسی است، به طوری که گاهـــی وقتها
این مسیر دشوار، بیش از ده ســـال زمان میبـــرد. درواقع، مســـئلۀ اصلی، تایید صالحیـــت دارو و اطمینان از نداشـــتن
عارضه ِ هـــای جانبی مخـــرب آن اســـت.
به هر حـــال داروها موادی هســـتند، که برای سیســـتم ایمنی بـــدن جدیدند و تا آزمایشـــی روی بدن موجود زنده انجام نشـــود، تأثیرات دارو بر اجزای بدن مشـــخص نمیشـــود. این تأثیرات فقـــط به معنای بررســـی اثربخشـــی دارو نیســـت، بلکه باید ببینیم چه تأثیرات غیرمســـتقیمی بر بدن میگـــذارد. بدین منظـــور، برای گرفتنتاییدیـــۀ تولید دارو، دو مرحلۀ کلـــی
پیش بالینی ( preclinical ) و بالینی ( clinical ) وجود دارد. در مرحلۀ اول، داروی ساخته شـــده در بدن حیوانات آزمایشـــگاهی آزمایش میشـــود، و درصورت موفق بودن، مرحلـــۀ بعدی آغاز میشـــود، کـــه آزمایش دارو در بدن انســـان اســـت. مرحلۀ دوم نیز شامل ســـه زیرمرحله می شـــود.با توجه به آغاز فرایند واکسیناسیون شما می توانید از طریق این مقاله ثبت نام واکسن کرونا خود را انجام دهید.

زیرمرحلـــۀ اول:

در زیرمرحلـــۀ اول، دز و ایمنـــی دارو در تعداد کمی از افراد بررســـی میشـــود. ایـــن دز باید به حدی باشـــد، که سیســـتم ایمنی را برای پاســـخ دادن مؤثر به عامـــل بیماریزا، تحریـــک کند، از طرفـــی این پاســـخ نباید از حدی بیشـــتر شـــود، که باعث مشـــکالت دیگری بـــرای فرد گیرنده شـــود. (واکسن کرونا)

در زیرمرحلـــۀ دوم، دارو در جمعیـــت بزرگتـــری، یعنی صدها نفر، آزمایش میشـــود. حـــال بایـــد تعیین کنیـــم، که این دارو در گروههـــای مختلف جامعـــه، اثر یکســـانی دارد یا نه؟( واکسن کرونا )

در زیرمرحلۀ سوم، جامعۀ مدنظـــر به هزاران نفر میرســـد. در ایـــن مرحله، اثـــر دارونماهـــا (placebo) نیز بررسیمیشود، یعنی بـــه گروهی، دارو و بـــه گروهدیگـــر دارونمـــا تزریق میشـــود؛ ســـپس داوطلبـــان در معرض عامـــل بیماریزا قرار میگیرند، تا بررســـی شـــود، کـــه آیـــا افـــراد دریافت کنندۀ دارونما هـــم از خود مقاومت نشـــان میدهند یا خیر؟
از آنجایی کـــه دارونما، داروی واقعی نیســـت،اگـــر از دیـــدگاهآمـــاری، افـــراد دریافتکننـــدۀ داروی حقیقـــی نســـبت بـــه دریافت کنندگاندارونمـــا، بهصورت معناداری مقاومت بیشـــتری نشـــان دهند،این بهمعنـــای اثربخشبودن داروســـت، در غیـــر این صورت،دارو اثـــری بر مقاومـــت بدن نـــدارد.
عبور از ایـــن مرحله ها،فراینـــد تولید دارو را طولانـــی و پرهزینه میکنـــد. اکنون که مهمتریـــن هدف جهـــان، یافتـــن راهکاری بـــرای مقاومت دربرابـــر آلودگی ویروس کرونا است، لازم اســـت کـــه این زمان طولانی برای دریافـــت تاییدیـــه کوتاهتر شـــود. ویژگیهای لازم برای گرفتن تایید واکسن کرونا ، آســـانتر از قبل شده استو همچنیـــن بعضی از شـــرکتها، مرحله های تحقیقاتی را بایکدیگر ترکیـــب کرده اند تا زمـــان کمتری برای دستیابی به واکســـن نیاز داشـــته باشـــد. از طرفی بعضی از شرکتهای
روســـیه و چین، واکسن کرونا را بـــدون آماده بـــودن نتایج حاصـــل از مرحله های تحقیقاتی تایید کرده اند، 12 واکسن
به مرحلـــۀ ســـوم راه یافتهاند، کـــه دربارۀ تعـــدادی از آنهاصحبـــت میکنیم.
شـــیوه های مختلفی برای ســـاخت واکسن کرونا وجـــود دارد، اماوجه مشـــترک همۀ آنهـــا، تحریک سیســـتم ایمنی به کمک آنتی ژنهـای ســـطحی خاصـــی از ویـــروس اســـت. یکی از شیوههای ســـاخت واکسن، واکسن های مبتنی بر مادۀژنتیک یـا Vaccines Genetic هســـتند. با قـــرار دادن RNA یاDNA کدکننـدۀ پروتئین ســـطحی خاص (آنتی ژن) به درون واکسن، پس از ورود واکسن کرونا به بدن، این اســـیدنوکلئیکها ســـاخت پروتئین ســـطحی را شـــروع میکننـــد و درنتیجه سیســـتم ایمنی بـــه این آنتی ژنها واکنش نشـــان میدهد.

واکسن شـــرکت Moderna :

واکسن شـــرکت Moderna، مرحلـــۀ اولبا همـــکاری NIH یـــا (NationalHealth of Institutes) از نـــوع واکسن هایی است کـــه محتوای کدکنندۀ پروتئین ویروســـی آن mRNA اســـت. پس از آزمایش بـــر روی میمـــون، در ماه مارچ این واکسن بر روی انســـان نیز آزمایش شـــد، که نتیجه های متقاعدکننده ای داشت ودرنهایت در 27 جوالی، وارد مرحلۀ ســـوم شـــد.
Moderna بعداز انتشـــار نتیجه های آزمایـــش، اعلام کرد کـــه همچنان بایدصبر کنیم، تا مشـــخص شـــود چنـــد درصـــد از داوطلبان، بهاین ویروس آلوده شـــدهاند و همچنین بایـــد اثرهای جانبی آن بررسی شـــوند تا مشـــخص شـــود این اثرها حاصل از واکسناســـت یا علت دیگری دارد و فقـــط با زمان دریافت واکسن کرونا همراه شده اســـت. اگـــر نتیجۀ ایـــن تحقیقات بتوانـــد خود رابه ویژگیهای درخواســـتی FDA برســـاند، تا آخر ســـال 2020، احتمال دارد کـــه تاییدیۀ تولید واکسن کرونا را بگیرد.

واکسن کرونا شـــرکت Pfizer:

واکسن شرکت Pfizer، که اخیرا بســـیار خبرســـاز شده، باهمـــکاری شـــرکت BioNTech آلمان تولید شدهاســـت. با اینکه
اعلام کرده اند، این واکسن تـــا 90 درصد موثـــر خواهد بود،مشکلاتی برای رساندن این واکسن از کارخانه به دســـتمردم وجود دارد. شـــامل؛ نگهداری این واکسن در دمای کمتراز 80 درجۀ سلســـیوس (به علت ساختارناپایـــدار mRNA) و نیاز به دوبار تزریـــق دارو.
در ماه می، این شرکتها دو نوع واکســـن حاوی mRNA ِ را وارد مرحلۀ ترکیبی 2 و 1 کردند. هر دوی این واکسن ها در بـــدن داوطلبـــان آنتی بادی هایی علیهCoV-SARS-2 تولیـــد کردند و ســـلول T را نیـــز فعال کردند، همچنین یکی از دو نوع واکسن، به نـــام BNT162b2 عارضه های جانبی کمتری ماننـــد تب و خســـتگی ایجادکردند؛ درنتیجه دانشمندان این دارو را بـــه مرحلۀ ترکیبی 3و 2 وارد کردنـــد.

در تحقیقات مشـــاهده شد، افرادی که یک دز دریافـــت میکنند، عارضه های جانبی اندک تـــا میانهای را تجربـــه میکننـــد. در 12 ســـپتامبر، شـــرکتها تصمیم گرفتنـــد تا ایـــن واکسن را در 43 هزار نفـــر آزمایش کنند،که شـــامل گروهی از کودکان 12ســـاله نیز میشـــد. درنهایتدر 8 نوامبـــر، اعلام شـــد که 94 نمونۀ اولیـــه نتیجه های خوبی نشـــان داده اند. اگر این واکسن تایید شـــود، تا پایان 2021 ،میتوانـــد 3.1 میلیارد دز را روانۀ بـــازار کنند.

نوع دیگری از واکسن ها، واکسن های مبتنی بـــر وکتورهای ویروسی یا vaccines vector Viral هســـتند. در این روش، بجای
اینکـــه قطعۀ ژنـــی را به طور مســـتقیم به بـــدن تزریق کنند، داخـــل یک وکتـــور ویروســـی قـــرار میدهنـــد و وارد بدن
میکنند. ایـــن وکتـــور ویروســـی بیماری زایی نـــدارد، اما با ورود بـــه ســـلولهای بدن و بیان شدن ژنهایش، آنتی ژن سطحی ویروس را تولیـــد میکند و باعث تحریک سیســـتم ایمنی بدن میشـــود. شـــرکتهایی از روســـیه و چین، به این روش واکسن کرونا خود را تولیـــد کرده اند.

یکـــی دیگر از این واکسن ها، واکسن ســـاخت Israel Beth Center Medical Deaconess در بوســـتون اســـت، که روش تولید آن برپایـــۀ آدنوویروس (Adenovirus)و به طور دقیقتر،Adenovirus 26 اســـت. لازم به ذکر اســـت، که در گذشته برای تولید واکسن ابـولا از این ویروس اســـتفاده کردنـــد. پس ازمطالعـــه روی میمون، در ماه جولای، این واکسن کرونا وارد فاز
ترکیبی 2 و 1 شـــد و در ســـپتامبر وارد فاز ســـوم شد. برخلاف دیگر واکسن ها، این واکسن تنهـــا یک دز بـــرای عملکرد
مناســـب نیاز دارد. هدف شرکت این اســـت، که در سال 2021 یک میلیـــارد دز تولید کند.

در 12 اکتبـــر، Johnson & Johnson اعـلام کرد، کـــه تحقیقات برای بررســـی یکـــی از داوطلب ها متوقف شـــده اســـت، چون به واکسن کرونا واکنش شـــدیدی نشاندادهاســـت، هرچند تحقیقات پس از 11 روز تاخیر دوباره از ســـرگرفته شـــد. این شـــرکت پیشبینی میکند، که تـــا پایان ســـال بتواند نتایجی به دســـت آورد.

شرکت کانادایی Medicago ،نیز با همکاری شـــرکت ســـازندۀ ســـیگار Morris Philip ،از گونه هایی از تنباکـــو بـــرای تولید واکسن اســـتفاده میکند. آنها ژن ویروســـی را وارد برگهای گیـــاه می کننـــد و ســـلولها، پروتئینهایی مشـــابه پروتئین
ویروســـی را تولیـــد میکنند. در مـــاه جـــوالی، مرحلۀ اولتحقیقاتی بـــا همـــکاری GSK ،تولیدکنندۀ ادواجنت واکسن
(بـــرای تاثیـــر قویتر بر سیســـتم ایمنی)، انجام شـــد. مرحلۀ ترکیبـــی 3 و 2 این واکسن در 12 نوامبر آغاز شـــد.

شـــرکت دیگری کـــه از این روش اســـتفاده میکند، شـــرکتAstraZeneca ِ در دانشـــگاه آکســـفورد اســـت. ویـــروس حامل مدنظر آنها، آدنوویروس شـــامپانزه به نام ChAdOx1 اســـت.پس از تاییـــد عملکرد آن بر روی میمون،واکسن کرونا وارد مرحلۀ ترکیبی 2 و 1 شـــد و درنهایت مشخص شـــد، که هیچ عارضۀ جانبی جـدی را بـــروز نداده است و ایمنی زایی موفق
بوده اســـت، ســـپس واکسن کرونا وارد مرحلۀ ترکیبی 3 و 2 شد و درنهایـــت مرحلۀ ســـوم در برزیل، آفریقـــای جنوبی و آمریکاآغاز شـــد. شـــرکت اعلام کرده اسـت، که در صورت دریافت تاییدیه، ظرفیت تولیـــد 2 میلیارد دز را دارد.

در 6 ســـپتامبر، AstraZeneca تحقیقات ســـاخت واکسن کرونا را برای مطالعه بر روی یک داوطلب که دچار نوعی التهاب شـــده بـــود، متوقف کرد.پـــس از یک هفته، تحقیقات در تمام کشـــورها بـــه جز آمریکا از ســـر گرفته شـــد. در این زمان، روزنامه ای در برزیل اعلامکـــرد، که در 21 اکتبـــر یکی از داوطلبان جـــان خود را به علتکرونا از دســـت دادهاســـت. AstraZeneca بدون هیچ توضیحیدربـــارۀ آن داوطلـــب، به تحقیقـــات خود ادامـــه داد؛ هرچند بعضی از متخصصان نظرشـــان بر این اســـت، کـــه این داوطلبدارونمـــا دریافت کردهاســـت. این شـــرکت پیشبینی میکند،که تا پایان دســـامبر، از ادامـــۀ تحقیقات به نتیجهای برســـد.

روش دیگـــری بـــرای تولید واکســـن، واکسن های مبتنی بر پروتئین یا Vaccines Based-Protein اســـت. در این روش
ذره های پروتئینی ویـــروس به داخل بـــدن تزریق میشـــوند، نه ماده ژنتیکی آنها. بعضی واکسن ها شـــامل یـــک پروتئین کامل
هســـتند و بعضی فقط اجزایی از آنهـــا را دارند.

شـــرکت Novavax مریلند، این واکسن کرونا را با اتصال پروتئین به ذرههای میکروسکوپی میســـازد و واکســن های دیگری همبه این روش توســـط این شـــرکت در حال ســـاخت هســـتند.تحقیقات بر روی واکسن کرونا، در ماه می شـــروع شـــد.
پس از آنکـــه نتیجه ِ های مناســـب تحقیقات بر روی میمون و انسان دریافت شـــد، مرحلۀ دوم در ماه آگوســـت آغاز شـــد، که درنهایت کارایی و ایمنی واکسن کرونا را تضمین کـــرد. در ماه بعـــد نیـــز، تحقیقـــات وارد مرحلۀسوم شد. شـــرکت امیدوار است،که تا آغـــاز 2021 نتیجه های مناســـبی به دست آورد و دریک چهارم ابتدای ســـال،100 میلیـــون دز برایایالات متحـــده
تولید کند.
گروه دیگـــری از واکسن ها، با ضعیف یـــا غیرفعال کردن ویروس کرونا تولید می شوند و در گـــروه واکسن های مبتنی بر ویروس غیرفعال یـــا ضعیف شده(Attenuated or Inactivated Vaccines Coronavirus )قـــرار میگیرنـــد. در ایـــن روش، مواد
شـــیمیایی ویـــروس را ضعیف میکننـــد یا میکشـــند. این روش خطرهـــای زیـــادی دارد، چراکه ممکن اســـت تعدادی از
ویروسهـــا ســـالم بمانند و یا قـــدرت بیماریزایی خـــود را ازدســـت ندهند. چندین شـــرکت در چین، به کمـــک این روش
واکسن هایی را تولید کرده ِ اند.

شـــرکت هندی Biotech Bharat نیز بـــا همکاری مؤسسـه های تحقیقاتی دیگر هند، واکسنی بـــه نام Covaxin را بـــه این روش ســـاختهاند. تحقیقات بر روی همســـتر و میمون نشـــان داده است، که این واکسن در برابرعفونت مقاومت ایجاد کرده اســـت. 23 اکتبر، این واکسن وارد مرحلۀ ســـوم شـــد، همچنین این شـــرکت اعلام کرده است،کـــه زودتر از ســـال 2021 نمیتواند واکســـن را آمـــاده کند.

بـــرای تولید گروه دیگـــری از واکسن ها از روش Repurposing یـــا Vaccines Repurposed اســـتفاده میکنند، تـــا مرحله های تحقیقاتـــی برای توســـعۀ واکسن کرونا را کاهش بدهنـــد. در اینروش به جای طراحی واکسن از ابتدا، بـــا روشهای علمی،بـــه دنبـــال واکسن های مشـــابهی میگردند، کـــه تاکنون ســـاخته شـــده اند، یعنی برای هدفی دیگر از آنها اســـتفاده می کننـــد. این واکسن های مشابه، مســـیرهایی را در بدن فعال میکننـــد، که همان مســـیرهای مدنظـــر محققان برایمقاومـــت دربرابر کرونا است. از آنجایی که قبلا ایمنی این واکسن ها تأیید شده است، گرفتن تاییدیه بـــرای آنهامسیر ســـاده تری دارد.
موسســـۀ Research s’Children Murdoch Institute اســـترالیا، واکسن Guerin-Calmette Bacillus را که کاربردش ایجاد مقاومت در برابر ســـل اســـت را، وارد مرحلۀ ســـوم کرده، تـــا مقاومت این واکسن در برابـــر عفونت کرونا را مطالعـــه کند. لازم به ذکر اســـت که این گروه واکسن ها، در شـــماره 12 واکسن واردشده به مرحلۀ ســـوم، که در مجلۀ
نیویورک تایمز عنوان شـــده، نیامده اســـت.با توجه به آغاز فرایند واکسیناسیون شما می توانید از طریق این مقاله ثبت نام واکسن کرونا خود را انجام دهید.

درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا درمان کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونابیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا بیوتکنولوژی ساخت واکسن کرونا واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19 واکسن Covid-19  انواع واکسن های کرونا انواع واکسن های کرونا انواع واکسن های کروناانواع واکسن های کرونا انواع واکسن های کرونا

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

ساعدی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *